Pogoji poslovanja

Nahajate se na spletnem mestu, www.aditi.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji.

Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Pridržujemo pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremenimo ali dopolnemo. Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.aditi.si., je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih.

Pravilnosti in točnosti teh podatkov namenjamo veliko pozornosti in jih redno preverjamo ter ažuriramo, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema. Za njihovo ažurnost in točnost ne prevzemamo nobene odgovornosti, prav tako pa ne dajemo nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj zanje odgovornosti ne prevzemamo.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Lastno odgovornost zanje izrecno izključujemo.

Vsebin spletnega mesta ni zavezano posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo. Tako si pridržujemo pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin. To spletno mesto je naša intelektualna lastnina. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Izobraževanje in druge storitve, ADITI, Inštitut svetovanja za višjo kakovost življenja, Biljana Dušić s.p. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so naša ali last tretjih oseb. Uporabniki jih brez našega pisnega dovoljenja oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati.

Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na E-pošta: biljana.dusic@aditi.si.

Pridržujemo si pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:

  • povpraševanje uporabnikov
  • Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
  • ime in priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, stacionarno in/ali mobilno številko.

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.aditi.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov biljana.dusic@aditi.si. in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

Podjetje:

ADITI, Inštitut svetovanja za višjo kakovost življenja, Biljana Dušić s.p.
Glogovica 21
1296 Šentvid pri Stični
Matična številka: 3151000000
Davčna številka: 78689783

1 Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev, objavljenih na spletni strani www.aditi.si. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) prosto dostopni na spletni strani. Šteje se, da je z nakupom storitve v kakršnikoli obliki uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona, elektronske pošte in posrednikov.

2 Naročanje storitev

Na spletni strani www.aditi.si uporabnik izbere storitev in se o njeni izvedbi dogovori po telefonu ali mailu ali naroči ponujeno storitev. 

 3 Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih. Nosilci dejavnosti pri Biljana Dušić s.p. niso zavezanci za DDV. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja. Gospodarski subjekti oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 1. 2. 2022 do preklica oziroma objave sprememb. Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani v splošnih pogojih.

4 Načini plačila

Uporabnik lahko naročeno storitve plača na naslednje načine:

  • z nakazilom na  Biljana Dušić s.p. transakcijski račun

5 Pridržek lastninske pravice

Biljana Dušić s.p. si pridržuje lastninsko pravico na naročenih storitvah vse dokler kupnina zanje ni plačana v celoti. V primeru, da stranka, podjetju Biljana Dušić s.p. ne poravna celotnega zneska opravljenih storitev v roku določenem na računu ali ponudbi, si Biljana Dušić s.p. pridržuje pravico za čas plačilne zamude na dolgovan znesek zaračunati zamudne obresti po obrestni meri zamudnih obresti, dolgovan znesek pa izterjati po pravni poti.

6 Prevzem opravljene storitve

Šteje se, da je naročnik izvedeno storitev prevzel brez ugovorov, če jih ob izvedbi storitev ni izrazil in utemeljil.

7 Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec storitve lahko naročilo storitve prekliče po mailu na naslov biljana.dusic@aditi.si (prejeto sporočilo mora Biljana Dušić s.p. prejeti dan pred načrtovanin začetkom izvedbe storitve (kar je v roku 10 dni po potrditvi ponudbe)).

Od sklenjene prodajne pogodbe oz. potrjene ponudbe (na daljavo oziroma izven poslovnih prostorov Biljana Dušić s.p.) lahko kupec od dogovora odstopi, in sicer tako, da v roku 10 dni od potrditve ponudbe, o odstopu preko obrazca za kontakt ali tako da pošlje sporočilo na biljana.dusic@aditi.si, Izobraževanje in druge storitve, Biljana Dušić s.p. obvesti o spremembi.

Znesek storitev stranka poravna ob prvem obisku. V kolikor je stranka odsotna, mora to sporočite najkasneje 24 ur pred storitvijo, v nasprotnem primeru se šteje, kot da ste na storitvi bili. Zakupljene obiske lahko izkoristite v roku 2 mesecev od plačila. Kasneje vam neizkoriščene vadbe propadejo. 

Če ima kupec utemeljene razloge za ugovor na izvedeno storitev, mora to najpozneje v roku 8 dni od prejema končne verzije izdelane storitve, pisno na obrazcu za kontakt ali tako, da pošlje sporočilo na biljana.dusic@aditi.si, ugovor pa utemeljiti. Izdelovalcu storitve mora omogočiti, da bo lahko utemeljenost ugovora preveril. Biljana dušič, s.p. bo reklamacije reševal skladno s Splošnimi uzancami za blagovni promet, Obligacijskim zakonikom in Zakonom o varstvu potrošnikov.

8 Izključitev odgovornosti

Za škodo, ki bi nastala ob morebitni nepravilni uporabi opravljenih storitev Biljana Dušič, s.p. ne odgovarja. Prav tako Biljana Dušič, s.p. ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja nasvetov, ki so objavljeni na spletni strani in po svetovanju z nosilci dejavnosti. Uporabo opravljene storitve, naročnik izvaja na lastno odgovornost. Biljana Dušič, s.p. ne zagotavlja sto odstotnih rezultatov opravljenih dejavnosti, saj so ti odvisni od številnih dejavnikov.

Biljana Dušič, s.p. ni odgovoren za vsebino, ki jo katerikoli uporabnik objavi na spletni strani. Biljana Dušič, s.p.si pridržuje pravico do spremembe ali brisanja katerekoli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna. Izobraževanje in druge storitve, Biljana Dušič, s.p. tudi ni odgovoren za škodo zaradi nedelovanja spletne strani, ki je posledica rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga.

9 Piškotki in oglaševanje

Biljana Dušič, s.p. uporablja piškotke, v katerih shranjuje informacije o tem, katere strani uporabnik obišče in spremeni vsebino spletne strani glede na vrsto brskalnika ali glede na druge informacije, ki jih pošlje uporabnik preko brskalnika.

Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotkov, ni možna.

10 Varovanje podatkov

Skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) izjavljam, da bo Biljana Dušič, s.p. pridobljene spodaj omenjene podatke o naročniku hranil za namene vodenja evidence naročnikovih storitev in jih uporabljal za namene izvajanja naročenih storitev. Biljana Dušič, s.p. ima pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in mu na podlagi teh podatkov pošiljati informacije o novih produktih ali storitvah, ki jih je naročnik že kupil, oz. posodobljenih produktih.

Biljana Dušič, s.p. lahko o uporabnikih naročnikov njenih storitev oziroma kupcih blaga zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, spol, elektronski naslov. Pridobljene osebne podatke bo Biljana Dušič, s.p. uporabljal za potrebe vodenja statistik in v trženjske namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od Biljana Dušič, s.p., da njegove osebne podatke izbriše iz baze. Osebni podatki uporabnika so skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik storitev Biljana Dušič, s.p. ob izvedbi storitev podpiše izjavo, da se strinja, da se potrebni podatki za izvedbo storitev uporabijo za potrebe izvajanja in naročanja storitev.

12 Pravilnost podatkov

Vsak naročnik in kupec uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za točnost podatkov, ki jih posreduje na spletno mesto. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov ali uporaba podatkov koga drugega.

13 Reševanje sporov

Biljana Dušič, s.p. si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno. Če sporazumne rešitve ne bo mogoče doseči, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Ljubljani. Biljana Dušič, s.p. ne priznava nobenega izvajalca IRPS za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

 

V Ljubljani, februar 2022.